Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

LET OP: alles wordt per order speciaal voor u besteld, annulering en retourneren van uw bestelde producten is niet mogelijk!!! Wenst u dit niet, bestel niet en bestel elders!

——

Shipping prices in the webshop are based on the Dutch shipping prices, within the Netherlands, please inform about the accurate shipping price before you place an order!

For the Dutch shipping prices if you place an order based on these prices, the items will not be delivered outside the Netherlands to an address outside the Netherlands!!! Shipping will be based on recalculating for the addresses outside of the Netherlands.
—-

RKDesigns.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17204483

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers. Kopers zijn uitsluitend zakelijke klanten, indien u particulier bent vervallen uw consumenten rechten. Wij hanteren geen voorraad, alles wordt per order voor u als klant besteld. Retournering is daardoor niet mogelijk tenzij er het verkeerde product geleverd wordt of het een defect bevat wat onder garantie valt.

1.2  Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3  Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.4  Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.5  Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2. Offertes

2.1  Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

2.2  Van de door ons gedane offertes maken deel uit (met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde): ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom en moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk (danwel digitaal) hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

3.2  De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order.

3.3  De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

3.4  Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk (danwel digitaal) zijn bevestigd.

3.5  Op producten kunnen we op gepaste wijze reclameren voor RKDesigns met de toestemming van de opdrachtgever. Een toestemming van de opdrachtgever kan enkel geweigerd worden wanneer hij daarbij overwegend belang heeft.

3.6  Bij het annuleren van een bestelling door de opdrachtgever of bij niet-levering van de producten tegen de afgesproken termijn worden administratie- en verwerkingskosten aangerekend van tenminste 10% van uw bestelling met een absoluut minimum van €50,00. Wanneer de door ons reeds uitgevoerde diensten boven dit bedrag liggen, dan wordt aan de hand van de reeds gepresteerde diensten afgerekend.

3.7 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

3.8 Opgegeven termijnen voor de levering door RKDesigns van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen

4.1  Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten. De prijzen op caddy.world zijn exclusief verzendkosten, echter wel exclusief omzetbelasting en overige kosten.

4.2  De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4.3  RKDesigns behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is in dat geval bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts indien RKDesigns binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zich op het standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van RKDesigns bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen

5.1 De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Wanneer het een bestelling via RKDesigns betreft welke vooruit betaald dient te worden gaat de levertijd in op de dag dat RKDesigns het gefactureerde bedrag ontvangen heeft op rekening. Dit mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering – binnen tenminste 3 maanden – dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Maxton Design, KW en haar dochtermedken, originele Volkswagen onderdelen, CSR en Ingo Noak geldt 3-6 maanden voor i.v.m. met hun langere levertijden. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

5.2 Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken tegen administratie- en verzendkosten aan huis. Verder reizende zaken voor rekening en risico van de kopers. Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen, af studio. Verder reizende zaken voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, doch is voor rekening van de koper.

5.3 Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze voor rekening en risico van de koper.

5.4  Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

5.5  Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

5.6  De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

5.7  Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 6. Reclame door de koper

6.1 De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2.2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidsverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

6.2 Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

6.3 Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in artikel 6.2

6.4 Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen artikel 6.2 en 6.3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien deze termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

6.5 In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7. Betaling

7.1  Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk bij overeenkomst van order indien besteld via RKDesigns of na de levering van de betreffende zaken indien is overeengekomen, althans uiterlijk binnen 14 dagen netto na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.

7.2  Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

7.3  De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt RKDesigns na het verstrijken van die datum een kosteloze aanmaning en geeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze aanmaning het openstaande bedrag alsnog te betalen. In de aanmaning is eveneens opgenomen wat de gevolgen zijn van het niet tijdig betalen, meer in het bijzonder de hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd zijn. Als na het verstrijken van de aanmaning nog steeds niet is betaald, is RKDesigns gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente bedraagt 15% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag.

7.4  Indien RKDesigns genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder advocaatkosten, beslagkosten en kosten voor de faillissementsaanvrage begrepen, voor rekening van de wederpartij. Deze kosten dienen te worden vastgesteld op 15% van de totale openstaande vordering, met een absoluut minimum van € 250,00. In het geval er sprake is van een particuliere opdrachtgever worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten.

7.5  Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

7.6  Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

7.7  Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

7.8  Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

7.9 Betaling, tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen via Caddy.world in de webshop vooruit. Indien partijen zijn overeengekomen dat de betaling niet vooruit zal geschieden, dient betaling door de afnemer op de door RKDesigns aangegeven wijze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

8.1  Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

8.2  De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

8.3  Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.

8.4  Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

8.5  Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

8.6  De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

8.7  Binnen het handelsverkeer gelden, in zoverre geen afwijkende overeenkomst afgesloten is, de handelsgebruiken van de drukindustrie (bijvoorbeeld geen plicht tot het teruggeven van tussenproducten zoals bestanden, lithografieën of drukplaten, die gemaakt werden om de productie van het verschuldigde eindproduct mogelijk te maken).

8.8  Voor creatieve prestaties die door ons in opdracht van de klant uitgevoerd zijn (in het bijzonder grafische ontwerpen, afbeeldings- en tekstbewerking, layouts enzovoort), blijven alle rechten aan ons voorbehouden (copyright). De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen een vergoeding aan de opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over naar de opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is.

8.9 Risico en eigendomsovergang
a) De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt draagt het onderhavige risico vanaf het moment waarop het
transport aanvangt, daarbij is deze gehouden het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.
b) De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.
c) Iedere levering van zaken door RKDesigns aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel
3:92 lid 2 BW.
d) RKDesigns kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst ontbinden en de door hem geleverde zaken terugnemen zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. Alsdan verleent de afnemer RKDesigns vrije toegang tot de geleverde zaken.
e) Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde daarop enig ander recht verlenen, behoudens indien sprake is van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1  De aansprakelijkheid van ons is nimmer verdergaand dan de hoogte van het factuurbedrag.

9.2  Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, ook niet voor schade die derden lijden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedreigstagnatie, behoudens opzet en grove schuld.

9.3  Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

9.4  Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

9.5  De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

9.6  De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

9.7  Bij full color printing, digital printing en drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met door ons geleverde proefdrukken, afdrukken en eerder geleverd drukwerk. RKDesigns zal bij problemen omtrent kleur- en productafwijkingen het te volgen proces bepalen wat betreft inventarisatie probleem en eventueel retourneren. Drukwerk mag maximaal 5% afwijken qua kleur en afwerking (formaat, vouwlijnen, etc.). RKDesigns kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een toegestane op- of onderlevering, dit met een maximum van 10% op het bestelde aantal.

9.8  Bestellingen worden uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever geleverde of gestuurde bestanden, tenzij schriftelijk (dan wel digitaal) anders is overeengekomen. Alle bestanden zijn te leveren volgens de door ons opgestelde bestandsformaten welke zijn terug te vinden in de aanleverspecificaties op www.RKDesigns.nl, welke te vinden is op de website RKDesigns.nl bij de desbetreffende producten. Voor afwijkende formaten dragen wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid tenzij schriftelijk (dan wel digitaal) anders is overeengekomen. De besteller dan wel opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde dan wel gestuurde bestanden, ook wanneer fouten met betrekking tot de overdracht van de bestanden of met betrekking tot de drager van de gegevens voorkomen.

9.9  Wanneer de opdrachtgever dan wel besteller, tegen betaling, de geleverde of gestuurde bestanden door RKDesigns laat controleren, verlegt de opdrachtgever dan wel besteller hiermee de aansprakelijkheid voor fouten wat betreft het formaat van het geleverde of gestuurde bestand.

9.10  RKDesigns is niet aansprakelijk voor creatieve fouten, kleurfouten, spellings- en grammaticale fouten en fouten welke te maken hebben met de bestelprocedure (denk hierbij aan aantallen, papier, kleuren, etc.) Indien het creatieve bestand door RKDesigns opgemaakt is dient u dit geheel te controleren alvorens de productie start.

9.11  Toeleveringen van verschillende aard door de opdrachtgever of door een door hem ingeschakelde derde (dat geldt ook voor gegevensdragers of opgestuurde bestanden) hoeven door ons niet gecontroleerd te worden, tenzij anders is overeengekomen. Bij het aanleveren ofwel opsturen van de bestanden moet de opdrachtgever voor de verzending antivirussoftware gebruiken die up to date is. De verzekering van de gegevens is ten laste van de opdrachtgever. We hebben het recht, kopieën te maken.

9.12  De opdrachtgever heeft alleen de verantwoordelijkheid, wanneer door de uitvoering van zijn opdracht de rechten van een derde, meer bepaald auteursrechten geschonden worden of indien sprake is van onrechtmatig handelen jegens een derde. De opdrachtgever verklaart dat hij voor het aangeleverde bestand in het bezit is van de rechten tot verveelvuldiging en reproductie, alsmede dat deze bestanden geen inbreuk maken op de rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

9.13  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van RKDesigns of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Overmacht

10.1  Onder overmacht dient te worden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

10.2  Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

10.3  Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

10.4  RKDesigns heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RKDesigns haar verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 11. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

11.1  Deze voorwaarden te raadplegen via de website van Caddy.world.

Artikel 12. Geschillen

12.1  De rechter in de vestigingsplaats van RKDesigns is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft RKDesigns het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.2  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Privacy

14.1 RKDesigns verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en RKDesigns als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door RKDesigns ten behoeve van Klant staan in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.

14.2 RKDesigns verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. RKDesigns is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van RKDesigns is te raadplegen op de website.

14.3 RKDesigns vertegenwoordigt de houders van domeinnamen in hun abonnementsrelatie met de desbetreffende beherende instanties. RKDesigns wisselt in dat kader persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentieadres) uit met de desbetreffende beherende instantie en overige registrars, voor zover noodzakelijk voor de registratie of overdracht van domeinnamen. Tussen RKDesigns en de desbetreffende registrars bestaat een verwerkersovereenkomst. RKDesigns is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient Klant het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.

14.3 RKDesigns vertegenwoordigt de houders van zakelijke diensten in hun abonnementsrelatie met de desbetreffende beherende instanties. RKDesigns wisselt in dat kader persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentieadres) uit met de desbetreffende beherende instantie en overige registrars, voor zover noodzakelijk voor de registratie of overdracht van zakelijke diensten. Tussen RKDesigns en de desbetreffende registrars bestaat een verwerkersovereenkomst. RKDesigns is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient Klant het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.

© 2007 – 2023 RKDesigns

 

Bijlage Gegevensverwerking

Artikel 1 – Definities

De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;

1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens – doch niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;

1.6 Verwerker: RKDesigns, zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;

1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van RKDesigns Persoonsgegevens verwerkt;

1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van RKDesigns aan Klant, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;

Artikel 2 – Onderwerp

2.1 RKDesigns zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.

2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en RKDesigns als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door RKDesigns.

Artikel 3 – Verplichtingen RKDesigns

3.1 RKDesigns verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door RKDesigns gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

Artikel 4 – Sub-verwerkers

4.1 RKDesigns is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits RKDesigns ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op RKDesigns rusten op basis van deze Bijlage.

4.2 RKDesigns blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Klant.

Artikel 5 – Doorgifte van Persoonsgegevens

5.1 RKDesigns zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.

5.2 RKDesigns zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het Privacy Shield.

Artikel 6 – Beveiliging

6.1 RKDesigns zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.

6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

Artikel 7 – Meldplicht

7.1 Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt RKDesigns Klant onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:

  • het Datalek;
  • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
  • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
  • de technische maatregelen die door RKDesigns zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

7.2 RKDesigns verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.

7.3 RKDesigns kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)

8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent RKDesigns Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

8.2 RKDesigns stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan RKDesigns. RKDesigns zal erop toezien dat door haar ingeschakelde sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

Artikel 9 – Data protection impact assessement

9.1 RKDesigns verleent Klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessement door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Artikel 10 – Audits

10.1 Indien de door RKDesigns beschikbaar gestelde informatie en documentatie de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door RKDesigns onvoldoende aantonen, heeft klant het recht om een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door Klant gedragen.

10.2 Een door Klant geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging, voorzien van een omschrijving van de onderdelen waarop de audit ziet en het proces, eens per jaar plaats.

10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, ter beschikking stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1 RKDesigns verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

11.2 RKDesigns staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor RKDesigns en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.

11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien RKDesigns tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Klant RKDesigns in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan RKDesigns een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

12.2 RKDesigns is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 10.4 van de Algemene Voorwaarden.

12.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

Artikel 13 – Duur en beëindiging

13.1 De verplichtingen van RKDesigns uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover RKDesigns nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.

13.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal RKDesigns de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen verwijderen.

13.3 RKDesigns kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

© 2018-2023 RKDesigns.nl